Stichting Bouwschouders

Postadres                   Heijtsveld 123             –          5421 GZ Gemert
Bezoekadres              Karbeel 18                  –          5421 RB Gemert

Email                          contact@bouwschouders.nl
Website                      www.bouwschouders.nl

KvK nummer           71870628
RSIN                           858881883
Rabobank                 NL76 RABO 0336617496

Bestuur

Samenstelling
Bas Leenders              Gemert               CombasiQ Marketing & Communicatie
Marcel Ponjee            Geldrop             Bouwmotief
Wiljan Jansen             Gemert              Perfect Bouwexperts


Beloningsbeleid bestuur of overige organen
Het bestuur en overige organen  worden niet beloond voor hun  werkzaamheden:
De Bouwschouders streven allemaal hetzelfde na door hun netwerk in te zetten om verbindingen te leggen waardoor non-profitorganisaties worden ondersteund.

Bevoegdheden  
Als beschreven in de statuten:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Opzet Bouwschouders

1. Waarom Stichting Bouwschouders?
De initiatiefnemers van Bouwschouders, allen hun netwerk hebbend in de bouw- en vastgoed-wereld, zijn op diverse manieren betrokken in en met de maatschappij. Om hun eigen kennis en die van hun netwerk te koppelen aan ‘de maatschappij’ is stichting Bouwschouders opgericht. 

Partijen die zich in het netwerk bevinden en meewerken aan de doelstellingen van Bouwschouders worden ‘Bouwmaten’ genoemd. Op vrijwillige basis, dus zonder kostendoorberekening, werken deze Bouwmaten mee aan de realisatie van bouw en/of verbouwplannen van verenigingen, stichtingen en non-profitorganisaties.

2. Wat doet Stichting Bouwschouders?
Bouwschouders ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen bij het uitvoeren van (ver-) bouwwerkzaamheden die zonder (deze) hulp niet van de grond zouden komen. Door het inzetten van het netwerk zal gezocht worden naar mogelijkheden om materialen en arbeid beschikbaar gesteld te krijgen door Bouwmaten:

Materiaal kan beschikbaar gesteld worden vanuit de duurzaamheidsgedachte: Daar waar bruikbaar materiaal beschikbaar is of komt verdient dit een betere bestemming dan ‘de milieustraat’.

Mankracht kan, om niet, beschikbaar worden gesteld om instellingen te helpen een start te maken, of te ondersteunen en adviseren bij projecten die een bouw of verbouw betreffen.

De stichting zet zich tevens in voor fondsvorming door actieve werving en bemiddeling. Alle resultaten hiervan komen ten goede aan instanties die een hulpaanvraag indienen bij Bouwschouders.


3. Wie zijn Bouwmaten en wat doen zij precies?
‘Bouwmaten’ zijn uitvoerende bedrijven en leveranciers die arbeid en materialen ter beschikking stellen om, door Bouwschouders, geaccepteerde aanvragen te ondersteunen. Zij zetten arbeid en/of materialen in zodat vrijwilligers van de non-profitorganisatie hun werk kunnen uitvoeren.

Op het vlak van arbeid kan dit bijvoorbeeld  door een dag een timmerman ‘uit te lenen’ voor maat-voering waarna de vereniging weer verder kan met de (bouw- of verbouw-) werkzaamheden.  

Qua materialen kunnen ‘Bouwmaten’ bijdragen door bruikbare (overbodige of uit sloopwerkzaam-heden verkregen) bouwmaterialen beschikbaar te stellen voor gebruik in (ver-)bouwplannen van  verenigingen / stichtingen / etc.

Bouwmaten stellen zich, met de ondersteuning van Bouwschouders, ten doel om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO) op duurzame wijze.

Stichting Bouwschouders heeft binnen projecten alleen een intermediaire functie en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Van verdere inmenging in eventuele discussies en/of verdere gevolgen, zoals aansprakelijkheid,  van de samenwerking tussen Bouwmaten en aanvragende partijen is geen enkele sprake.


4. Wie zijn de mensen achter Bouwschouders?
De mensen achter Bouwschouders komen uit de bouw en vastgoedsector en stellen graag hun tijd, netwerk, kennis en ervaring ter beschikking van goede doelen.  Ze vinden het belangrijk om ook van maatschappelijke betekenis te kunnen door sociale / non-profit initiatieven te ondersteunen.

5. Doelgroep(en)
Stichting Bouwschouders ondersteunt non-profit instellingen bij het invullen en realiseren van bouw-wensen die zonder extra (professionele) hulp niet van de grond zouden kunnen komen.

Deze ondersteuning is gratis voor non-profit organisaties gratis, mits aan alle acceptatievoor-waarden van Bouwschouders wordt voldaan. Onder non-profitorganisaties wordt verstaan:
Het verenigingsleven (bijvoorbeeld sport, muziek, cultuur, sociaal), stichtingen en maatschappelijk opererende instanties die géén (financiële) link met de overheid hebben.


6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Elke onderneming behoort tegenwoordig ‘Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen’. Terecht maar helaas  wordt dit weleens vergeten… De prioriteit lig immers op het (goed) draaiend houden van bedrijven / organisaties!  
Gelukkig hoeft ‘MVO’ dankzij stichting Bouwschouders niet veel tijd (meer) te kosten: Stichting Bouwschouders zorgt ervoor dat er goede en gecontroleerde initiatieven worden aangedragen bij ‘Bouwmaten’.

Zo helpt Bouwschouders bij de duurzame invulling van MVO voor
Bouwmaten.